Lai Châu: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ Bảy, 05/11/2022, 07:50 [GMT+7]
    Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp trọng tâm, quyết liệt. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.
 
    Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban nhân dân đã ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cấp, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh. Theo đó, tổ chức 10 hội nghị với 630 lượt người, 984 buổi cho 51.805 lượt người, 56 cuộc họp với 1.191 lượt công chức, trên hệ thống loa truyền thanh với 47 tin bài.
 
Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 tại điểm cầu tỉnh Lai Châu
Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 tại điểm cầu tỉnh Lai Châu
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động thực hiện việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị như: Ban hành văn bản thông báo, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc hoặc đưa tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện, Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành tỉnh. Triển khai thực hiện nghiêm các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo quy định. Tăng cường việc rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp; hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
 
    Thực hiện cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng, tổng số thủ tục hành chính công được áp dụng là 1.958 thủ tục, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Lai Châu năm 2021 đạt 86,69 điểm xếp hạng 31/63 tỉnh, thành phố. Cùng với đó, thực hiện nghiêm việc thanh toán không dùng tiền mặt, đến nay tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh 87,14% trên tổng giá trị thanh toán qua ngân hàng.
 
    Các cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận 1.035 đơn khiếu nại tố cáo và các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện 100 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành; ban hành kết luận thanh tra 77 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 6.135,88 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính đối với 32 tổ chức, 66 cá nhân với số tiền 928,4 triệu đồng. Các tổ chức thanh tra đã triển khai lồng ghép 14 cuộc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành kết luận 12 cuộc tại 18 đơn vị. Kết luận thanh tra đã kiến nghị đơn vị được thanh tra chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                                           P.V
.