Bộ Nội vụ: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 08/11/2022, 08:33 [GMT+7]
    Từ đầu năm 2022 đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị. Do vậy, mỗi cơ quan, đơn vị triển khai nhiều biện pháp thiết thực để thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phù hợp với tình hình thực tế và luôn lấy phòng ngừa là chính.
 
    Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, tuyên tuyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 
 
Bộ Nội vụ thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp vụ thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cán bộ
Bộ Nội vụ thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp vụ thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cán bộ
    Ban Cán sự Đảng và Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, như: Kế hoạch số 1178/KH-BNV ngày 28/3/2022 của Bộ Nội vụ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch số 21-KH/BCSĐ ngày 18/4/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Công văn số 354-CV/BCSĐ ngày 14/7/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm; Kế hoạch số 22-KH/BCSĐ ngày 11/8/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030...
 
    Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện việc công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tài chính và ngân sách; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và thực hiện công khai, minh bạch việc bổ nhiệm, tiếp nhận, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Bộ Nội vụ đã ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1255/QĐ- BNV ngày 14/12/2021 và chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
 
    Đồng thời, Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 nhằm theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành Nội vụ.
 
    Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Xem xét việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Đồng thời, đề cao vai trò của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sẵn sàng cung cấp thông tin liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ khi được các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
                                                                                 Quỳnh Trang
.