Ninh Bình: Triển khai các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 26/10/2022, 06:52 [GMT+7]
    UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Văn bản số 428/UBND-VP7 để  triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) được nêu trong Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012-2022, định hướng hoạt động cho giai đoạn tới và Báo cáo số 06-BC/TW ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012-2022, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới theo Văn bản số 890/TTg-V.I ngày 3/10/2022. UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
 
    Tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân; đề cao sự gương mẫu của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo, nói đi đôi với làm; triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về PCTN, TC.
 
Hội nghị phiên thường kỳ UBND tỉnh Ninh Bình
Hội nghị phiên thường kỳ UBND tỉnh Ninh Bình

 

    Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế-xã hội và PCTN, TC nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng trong đầu tư xây dựng; đấu thầu; thu chi ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công; cổ phần hóa doanh nghiệp; sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; tài chính; thuế; ngân hàng; định mức tiêu chuẩn... và trên các lĩnh vực được các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đã kiến nghị, đề xuất; kịp thời khắc phục ngay những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra cần thực hiện có hiệu quả, tránh chồng chéo, hình thức; tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà nhân dân quan tâm. Đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
    Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ người tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, các văn bản pháp luật có liên quan.
 
    Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; triển khai có hiệu quả hoạt động PCTN, TC ở khu vực ngoài nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
    Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, cơ quan báo chí trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng. Bám sát các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN, TC nêu trên và Văn bản số 118/UBND-VP7 ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC để bổ sung các nhiệm vụ cụ thể về công tác PCTN, TC trong kế hoạch công tác hằng năm, xác định thời gian cụ thể để tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ, nghiêm túc theo các nội dung, nhiệm vụ được giao.
 
    UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai thực hiện; các cơ quan, đơn vị định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nội dung Công văn này trong báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và PCTN, TC.
                                                                             Bích Hạnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.