Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang: Kết quả công tác 9 tháng năm 2022

Thứ Ba, 25/10/2022, 07:30 [GMT+7]
    9 tháng năm 2022, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp tích cực với các cơ quan trong khối và sự nỗ lực, cố gắng đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, công chức, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
    Trong 9 tháng qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang đã chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022; nắm tình hình, kết quả công tác nội chính, đôn đốc tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc của Thường trực Tỉnh ủy giao; thực hiện ký kết Quy chế, Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Giang, Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Giang về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022
Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành Quy chế hoạt động và Kế hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, tham mưu thành lập 02 Đoàn và tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các huyện: Xín Mần, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc và huyện Yên Minh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ban hành 10 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp; Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành 70 văn bản để đôn đốc, thực hiện, báo cáo về công tác nội chính và cải cách tư pháp; báo cáo tiến độ, giải quyết 02 vụ án diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và 01 vụ án diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, đề xuất hướng giải quyết các vụ án, vụ việc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến đưa ra khỏi diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo 03 vụ án; triển khai tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, xử lý đơn thư tại 09 huyện, thành phố, gồm: thành phố Hà Giang, Bắc Mê, Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Quản Bạ, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Xín Mần.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thành lập 02 Đoàn kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 24/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc đối với Đảng ủy Sở Y tế,  Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Văn và một số đồng chí cấp ủy viên, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban Thường  vụ  Thành ủy  Thành phố Hà Giang và một số đồng chí cấp ủy viên, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho chủ trương, chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực...
 
Họp triển khai nhiệm vụ tại cơ quan Ban nội chính Tỉnh ủy
Họp triển khai nhiệm vụ tại cơ quan Ban nội chính Tỉnh ủy
    Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán…. Nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các ban, ngành có liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý tốt các vấn đề phát sinh có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
    9 tháng năm 2022, Ban Nội chính đã tiếp nhận 20 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong đó, Ban Nội chính chuyển 08 đơn tới các huyện ủy, thành ủy, các tổ chức đảng chỉ đạo xử lý, giải quyết; hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 02 đơn; lưu đơn và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết của các huyện ủy, thành ủy, các cơ quan chức năng 10 đơn. Tiến hành xác minh, thu thập thông tin, tài liệu và làm việc trực tiếp, giải thích, hướng dẫn cho công dân 05 đơn. Báo cáo đề xuất xử lý 02 đơn tố cáo của công dân. Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc đơn do Thường trực Tỉnh ủy giao các Huyện ủy, Thành ủy xử lý, giải quyết 07 đơn khiếu nại, tố cáo 07 đơn, phản ánh 07 đơn, kiến nghị 42 đơn (trong đó, đơn liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng 15 đơn).
 
    Phát huy kết quả 9 tháng đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong 03 tháng cuối năm, đó là:  Tham mưu giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đối với Huyện ủy Quang Bình, Huyện ủy Xín Mần; tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan tuyên truyền thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương, giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực được xác định trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các kết luận của Đồng chí Tổng Bí Thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; định hướng cung cấp thông tin, báo chí về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kịp thời, hiệu quả; tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nội dung các phiên họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; tổng hợp Báo cáo rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện kết luận kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tiến độ định kỳ hàng tháng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh với Ban Nội chính Trung ương; tham mưu phục vụ các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường  vụ Tỉnh  ủy  về  công  tác  phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 24/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; chuẩn bị nội dung cho thành viên Ban Chỉ đạo làm việc với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo lĩnh vực, địa bàn được phân công, phụ trách; phối hợp với các cơ quan tố tụng tỉnh tham mưu đẩy nhanh tiến độ các vụ việc, vụ án tham nhũng diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính theo dõi, đôn đốc;  tăng cường phối hợp liên ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; thông báo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn đối với Ban Thường vụ huyện ủy Vị Xuyên; giám sát Đảng ủy Ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 07/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Nguyễn Văn Luật
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang)
.