Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 29/09/2022, 06:50 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực những tháng cuối năm 2022.
 
    Mục đích của kế hoạch là quán triệt nghiêm túc, đồng bộ, phổ biến sâu rộng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
    Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kết quả công tác phòng chống tham nhũng liên quan đến trách nhiệm quản lý Nhà nước theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.
 
    Xây dựng và hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát xung đột lợi ích gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là trong công tác quy hoạch, quản lý xây dựng đô thị, quản lý đất đai, đấu thầu, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức..
 
    Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng tinh, gọn, tránh gây phiền hà cho nhân dân; công khai, niêm yết các thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; rà soát, chấn chỉnh ngay tình trạng để quá hạn, từ chối hoặc trì hoãn giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định pháp luật; kịp thời điều chuyển, thay thế ngay các cán bộ, công chức, viên chức cố tình sai phạm hoặc giải quyết công việc thường xuyên trễ hạn, có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên rà soát các văn bản trong lĩnh vực phụ trách theo phạm vi chức năng tham mưu quản lý Nhà nước của mình để đề xuất xử lý các nội dung không còn phù hợp và tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách, quy định.
 
    Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực; thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, thanh tra chuyên ngành đối với các ngành, lĩnh vực thường xuyên có dư luận về tiêu cực, “tham nhũng vặt”, lãng phí; chú trọng việc giải quyết các hồ sơ hành chính, tư pháp, bổ trợ tư pháp; việc giải quyết các vụ việc, vụ án có dấu hiệu kéo dài, tồn đọng, có dư luận, phản ánh hoặc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng...
                                                                                             P.V
.