Hà Nội: Tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính

Thứ Sáu, 08/04/2022, 07:03 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) của các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội.
 
    Mục đích của kế hoạch nhằm rà soát, thống kê, xây dựng các quy trình giải quyết công việc nội bộ ngoài thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng giải quyết công việc và trách nhiệm của công chức, các phòng, ban, đơn vị trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố. Xây dựng công cụ kiểm soát, quản lý hiệu quả chất lượng và tiến độ giải quyết các công việc trong các cơ quan hành chính. Xác định cụ thể nhiệm vụ, nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng công chức, từng phòng ban, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết công việc và trong hoạt động công vụ... Tăng cường tính công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình trong việc giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính của thành phố từ cấp thành phố đến cơ sở. Xác định rõ các quy trình giải quyết công việc theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với quản lý chất lượng ISO.
 
Hà Nội ban hành Kế hoạch rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ
Hà Nội ban hành Kế hoạch rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ
    Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tiến hành rà soát, thống kê đầy đủ danh mục các công việc cụ thể (ngoài thủ tục hành chính) của đơn vị để tiến hành xây dựng quy trình, quy trình liên thông giải quyết công việc. Quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận, các đơn vị, các cá nhân phối hợp, bảo đảm thuận lợi, khả thi khi giải quyết công việc. Các quy trình, quy trình liên thông giải quyết công việc phải được cụ thể hóa, phân định rõ trách nhiệm, thời gian xử lý, nội dung thực hiện công việc của các phòng, ban, đơn vị.
                                                                                            Hải Hà
.