Bắc Giang: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản công

Thứ Tư, 23/03/2022, 06:03 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Văn bản yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản công.
 
    Theo đó, những năm qua, bên cạnh những mặt tích cực thì công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước vẫn còn nổi lên một số vấn đề như: Việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị tại một số cơ quan, đơn vị chưa đúng quy định; năng lực quản lý của người đứng đầu ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế dẫn đến tình trạng đầu tư, mua sắm dàn trải, thiếu đồng bộ, sử dụng chưa đúng pháp luật gây thất thoát lãng phí; tình trạng sử dụng ngân sách Nhà nước chưa hiệu quả, chi chưa đúng dự toán, chưa đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức của nhà nước.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
    Để khắc phục tình trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chi để đảm bảo chi đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức. Đối với công tác quản lý Ngân sách nhà nước, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Phí và lệ phí; Luật Đầu tư công; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Việc giao dự toán thu ngân sách cho các đơn vị, địa phương phải đảm bảo sát thực tiễn, bao quát đầy đủ các nội dung, khoản thu phát sinh trên địa bàn; Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định vào ngân sách nhà nước. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các khoản thu, nghiêm cấm để các khoản thu ngoài sổ sách kế toán; đồng thời không được thu các khoản thu không đúng quy định của Nhà nước.
 
    Siết chặt kỷ luật tài chính; điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao. Tuyệt đối không tự điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước được giao từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác không đúng thẩm quyền; Đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách không đề xuất, phê duyệt và thực hiện nhiệm vụ chi khi chưa có nguồn tài chính, dự toán chi ngân sách làm phát sinh nợ khối lượng xây dựng cơ bản, nợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, động thổ, khởi công, khánh tiết, công tác nước ngoài... và các hoạt động mừng ngày Lễ, ngày kỷ niệm để tiết kiệm kinh phí. Tăng cường công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính của đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có liên quan đến hoạt động tài chính, ngân sách. 
 
    Đối với công tác quản lý tài sản công, các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật và các văn bản liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu công việc. Trong đó tập trung thực hiện hiệu quả việc mua sắm tài sản công; quản lý, sử dụng xe ô tô công; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập; công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất; cập nhật thông tin biến động tài sản vào phần mềm quản lý tài sản cố định tỉnh Bắc Giang; công khai và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc để xảy ra các sai phạm trong quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng tài sản công; tổ chức hạch toán, quyết toán thuộc trách nhiệm được giao quản lý; thực hiện xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm hoặc để xảy ra sai phạm.
                                                                               Mai Loan
.