Quy định mới về những điều đảng viên không được làm

Chủ Nhật, 13/02/2022, 07:49 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết những quy định mới của Đảng về những điều đảng viên không được làm?
 
    Trả lời: Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Theo đó, có thể thấy hầu như các điều đều có bổ sung các điểm mới. So với Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 37-QĐ/TW vẫn giữ nguyên số điều. Về nội dung cơ bản kế thừa các quy định cũ, song có một số điều mới, cũng như thay đổi về thứ tự, bổ sung nội dung mới. 
 
    Điều 2 Quy định số 37-QĐ/TW là Điều 7 Quy định số 47-QĐ/TW, được bổ sung một số nội dung cụ thể: “Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng”. Để thành một nội dung hoàn chỉnh là: “Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép”.
 
 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII
    Tuy nhiên có 2 điểm mới, là Điều 3 và Điều 13, mà Quy định số 37-QĐ/TW đề cập như sau. 
 
    Cụ thể, tại Điều 3 quy định đảng viên không được: Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng. Bổ sung nội dung này để phù hợp và tương thích với các quy định của Đảng về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
 
    Điều 13 quy định đảng viên không được: Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác.
 
    Quy định số 37-QĐ/TW bổ sung nội dung mới nghiêm cấm đảng viên báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định (Điều 9). 
 
    Điều 11 quy định: Vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác. Không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi. Đặc biệt bổ sung nội dung: “Không được lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”. 
 
    Quy định số 37-QĐ/TW cũng nghiêm cấm đảng viên: Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; sử dụng các chất ma túy; sử dụng rượu, bia không đúng quy định hoặc đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác. Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình xa hoa, lãng phí hoặc nhằm mục đích vụ lợi. Thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội; có hành vi bạo lực trong gia đình; vi phạm chính sách dân số; sống chung với người khác như vợ chồng; vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài (Điều 18). 
Phương Anh
.