Sơn La: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I năm 2022

Thứ Tư, 30/03/2022, 13:23 [GMT+7]
    Trong quý I năm 2002, tỉnh Sơn La đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cấp, các ngành đã nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.
 
    Theo đó, các địa phương, đơn vị thường xuyên, tích cực chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách, các văn bản quy định về quản lý kinh tế - xã hội nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị, xây dựng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn... Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi vị trí của cán bộ, công chức, viên chức được triển khai tích cực, toàn diện; thực hiện tốt các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
 
Hội nghị đánh giá kết quả công tác nội chính, phòng chống tham những và cải cách tư pháp của Huyện ủy Yên Châu, tỉnh Sơn La
Hội nghị đánh giá kết quả công tác nội chính, phòng chống tham những và cải cách tư pháp của Huyện ủy Yên Châu, tỉnh Sơn La
    Công tác xây dựng thể chế, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; cơ chế chính sách, các văn bản quy định về quản lý kinh tế - xã hội thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung. Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo sát sao công tác kê khai, minh bạch tải sản, thu nhập; các cơ quan tham mưu cơ bản đã làm tốt việc hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo về đối tượng, thời gian kê khai, công khai theo quy định.
 
    Trong quý I/2022, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, điều tra 3 vụ với 3 bị can; Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phố đã khởi tố 3 vụ, 3 bị can; Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử 3 vụ với 4 bị cáo. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng được quan tâm, số tiền, tài sản tham nhũng được phát hiện là 332,2 triệu đồng; đã thu hồi được 313,1 triệu đồng.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Sơn La cũng còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế như việc người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tự kiểm tra, phòng ngừa chưa thường xuyên…
                                                                                        Mạnh Hùng

 

.