Nghệ An: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế

Thứ Bảy, 26/03/2022, 13:41 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện nghiêm túc về Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch 60-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng cũng như hiệu lực, hiệu quả của công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp công dân phiên định kỳ tháng 3/2022
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp công dân phiên định kỳ tháng 3/2022
    Theo Kế hoạch, tăng cường thanh tra, kiểm tra, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, ban hành quyết định thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt theo quy định của pháp luật; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra đảm bảo thu hồi 100% tài sản nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt. 
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cơ sở dữ liệu về tài sản, thu nhập theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân; tập trung rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 
 
    Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện, cơ quan thi hành án dân sự các cấp để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, nhất là công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 
                                                                              Mạnh Hùng
.