Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Ba, 05/04/2022, 15:42 [GMT+7]
    Ngày 04/4/2022, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập (11/4/2007-11/4/2022). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
 
    15 năm qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy luôn coi trọng xây dựng Đảng toàn diện trên các mặt công tác, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan tham mưu cấp chiến lược. Trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, còn vướng mắc, mới nảy sinh từ thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết Đại hội của Đảng, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá thành nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể để thực hiện phù hợp với đặc thù của các tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương.
 
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm
   
    Trong thời gian tới, dự báo tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục có nhiều thuận lợi; đồng thời không ít khó khăn, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương”, Đảng bộ Khối tiếp tục quyết tâm thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
    Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong 15 năm qua đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt công tác và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết từ Đại hội X đến Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá và ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm
    Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng; đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Với nhiệm vụ then chốt này, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và người đứng đầu. Đồng thời, làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị.
 
    Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và mối quan hệ công tác phù hợp của các loại hình tổ chức đảng để bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
 
    Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét khen thưởng 41 tổ chức đảng tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối.
                                                                                                      P.V
.