Bình Thuận: Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng

Thứ Sáu, 30/07/2021, 16:49 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2021, công tác tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tiếp tục được quan tâm, toàn tỉnh đã tổ chức 74 lớp tuyên truyền về phòng, chống tham những. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt các quy định về kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định; thông qua các hội nghị, sinh hoạt, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận, đoàn thể tiếp tục quán triệt, tuyên truyền cho đảng viên, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên về phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác này; thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu và báo cáo kết quả đúng quy định; phát hành 7.680 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngoài ra, đã đăng tải nhiều tin, bài viết có nội dung về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên trang Fanpage của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, thu hút được sự quan tâm, theo dõi, chia sẻ trên trang mạng xã hội. 
 
Bình Thuận công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng
Bình Thuận công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng
    Các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; hình thức công khai tại các cuộc họp định kỳ, niêm yết tại trụ sở, đăng trên bản tin, cập nhật trên Trang website hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân theo dõi, giám sát. Trong 6 tháng đầu năm 2021, chưa phát hiện trường hợp vi phạm các quy định về công khai, minh bạch trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương có sử dụng tài chính công tiếp tục xây dựng, ban hành các quy chế và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Qua đó, đã rà soát ban hành mới 77 văn bản; sửa đổi, bổ sung 47 văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Trong 6 tháng đầu năm 2021, qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 07 cơ quan, đơn vị vi phạm trong việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn với tổng số tiền 1.552,3 triệu đồng, thanh toán vượt kinh phí hỗ trợ từ ngân sách 74,267 triệu đồng. 
 
    Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 05 cuộc kiểm tra về định mức, tiêu chuẩn trong công tác quản lý tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị và chế độ đối với cán bộ, công chức cơ quan. Qua kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. 
 
    Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thường xuyên quán triệt, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy định về văn hóa công sở, về chuẩn mực đạo đức công vụ, phong cách giao tiếp, ứng xử của cán bộ, đảng viên; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc; chưa phát hiện trường hợp vi phạm trong việc tặng quà và nhận quà tặng.
 
    Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, giám sát việc thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2021, qua thanh tra phát hiện 02 trường hợp viên chức ngành giáo dục vi phạm quy tắc ứng xử (khiển trách 01 trường hợp; đang kiểm điểm, xử lý 01 trường hợp). 
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 129 công chức, viên chức, góp phần phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
 
    Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2020; triển khai các nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số Par Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị hành chính công (Chỉ số PaPi), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính (Chỉ số SiPas). 
                                                                                  P.V
.