Lâm Đồng: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Bảy, 31/07/2021, 06:15 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch các nội dung quan trọng như: việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị:   quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn... Trong kỳ, toàn tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch đối với 18 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua kiểm tra, chưa phát hiện đơn vị nào vi phạm các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động.
 
Tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh cải cách hành chính để phòng ngừa tham nhũng
Tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh cải cách hành chính để phòng ngừa tham nhũng
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát để ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế chỉ tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công phù hợp quy định pháp luật hiện hành và thực hiện công khai theo quy định. Trong kỳ, toàn tỉnh ban hành mới 77 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; sửa đổi, bổ sung 13 văn bản cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các cấp có thẩm quyền tổ chức 24 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Qua kiểm tra, phát hiện 05 đơn vị và 08 cá nhân có vi phạm, kiến nghị thu hồi 154,618 triệu đồng. Đã thu hồi 131,418 triệu đồng và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định.
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người có chức vụ, quyền hạn tiếp tục thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu nhằm đáp ứng đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 54 cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. 
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có 10 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chuyển đổi với 56 vị trí công tác được chuyển đổi. 
 
    Thực hiện Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 và hướng dẫn của Sở Nội vụ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong 6 tháng đầu năm 2021, số thủ tục hành chính công áp dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị là 4.916 thủ tục;  số thủ tục hành chính công được áp dụng mức độ 3 hoặc 4 là 1.065 thủ tục, 100% thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia đảm bảo cho việc theo dõi, tra cứu của các tổ chức, cá nhân. 
                                                                                     Nguyễn Hiên
.