Thái Bình: Một số kết quả công tác phòng ngừa, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế

Thứ Năm, 05/08/2021, 06:36 [GMT+7]
    Thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình đã lãnh đạo, chỉ đao các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức. lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
    Chú trọng rà soát, sửa đổi, ban hành mới nội quy, quy chế làm việc, quy chế ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu của công tác cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để có các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đã đưa 100% thủ tục hành chính giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thực hiện trại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; thường xuyên rà soát, điều chỉnh danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đảm bảo yêu cầu đề ra, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa tham nhũng.
 
    Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh được thực hiện dưới dạng điện tử. UBND tỉnh đã xây dựng và sử dụng thống nhất biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa và cải cách thủ tục hành chính.
 
    Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quy định chế độ, chính sách ở nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền, giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể góp phần phòng ngừa tham nhũng. UBND tỉnh đã chỉ đạo đánh giá, rà soát các quy định còn bất cập, sơ hở, thiếu đồng bộ, dễ bị lợi dụng để tiêu cực, tham nhũng; đồng thời, nghiên cứu, hoàn thiện quy định về thuế và việc bắt buộc đăng ký bất động sản, thực hiện việc đăng ký thuế thu nhập cá nhân, thanh toán qua tài khoản; ban hành các văn bản quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn liên quan đến công tác quản lý  tài chính công; kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định theo hướng tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho công tác phòng, chống tham nhũng và góp phần tích cực cho công tác phòng ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng.
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành Thanh tra đã tiến hành thực hiện 146 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và kiểm tra đối với 882 đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế số tiền 15 tỷ 7 triệu đồng; quyết định thu hồi tài sản sai phạm hơn 8 tỷ đồng 800 triệu đồng; kiến nghị cơ quan có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền 6 tỷ 198 triệu đồng; quyết định xử phạt vi phạm hành chính 30 tổ chức, 118 cá nhân với số tiền 2 tỷ 313 triệu đồng; kiến nghị bằng hình thức khác đối với 04 cá nhân; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với 03 tổ chức. 
 
    Thời gian qua, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Thái Bình thụ lý điều tra 05 vụ/15 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế; trong số đó có  vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Thái Bình; vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình… Đã kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân hai cấp truy tố 03 vụ/12 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp đang thụ lý xét xử 03 vụ/12 bị cáo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Tham ô tài sản”.
Cù Tất Dũng
.