Quảng Nam: Tăng cường thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Thứ Ba, 24/08/2021, 07:13 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 09/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
    Theo đó, Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 09/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 09/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định liên quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự các cấp trong việc xác minh, cung cấp kịp thời thông tin về giao dịch, quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của các tổ chức, cá nhân, việc áp dụng các biện pháp thu giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
    Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, tham nhũng theo thẩm quyền.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, tham nhũng theo thẩm quyền.
                                                                                                       P.V
.