Kiên Giang: Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 23/08/2021, 06:58 [GMT+7]
    Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tỉnh Kiên Giang thường xuyên giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức để chủ động ngăn ngừa và kịp thời phát hiện các biểu hiện tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, xử lý kịp thời, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; Công văn số 219-CV/BCĐTW, ngày 17/6/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.
 
Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
    Qua theo dõi công tác và thông qua các cuộc giám sát, kiểm tra, thời gian qua đã xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý tham nhũng, tiêu cực với 12 trường hợp. Chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và cơ quan nhà nước; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm. 
 
    Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 808 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 69 cơ quan, đơn vị theo quy định để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương, một số chức danh lãnh đạo không quá hai nhiệm kỳ; không bố trí hoặc điều chuyển cơ bản kịp thời những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.
                                                                           Kim Long
.