Tây Ninh: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Sáu, 23/07/2021, 06:55 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tỉnh Tây Ninh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng theo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tổ chức 950 cuộc tuyên truyền cho 26.255 lượt người tham dự; phát hành 182 quyển hỏi đáp về phòng, chống tham nhũng; 1.418 tờ gấp tuyên truyền luật phòng, chống tham nhũng.
 
    Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các cơ quan, đơn vị đã điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy định về sử dụng kinh phí cơ quan, đơn vị, việc mua sắm tài sản, phương tiện công tác, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xét nâng lương trước hạn, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, niêm yết tại trụ sở làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân theo dõi, giám sát, góp phần phòng, ngừa tham nhũng. Trong kỳ, các cơ quan, đơn vị triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tại 13 đơn vị, phát hiện 04 cơ quan có sai phạm trong công khai minh bạch. Các cơ quan trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với 04 cơ quan về việc thực hiện quy tắc ứng xử, kết quả 100% cán bộ, công chức, người lao động đều chấp hành nghiêm túc, chưa phát hiện trường hợp vi phạm. 
 
Hội nghị lần thứ 13 (khoá XI) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Hội nghị lần thứ 13 (khoá XI) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
    Các cấp, các ngành chức năng trong tỉnh đã xây dựng 202 văn bản mới, điều chỉnh 80 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác quản lý sử dụng tài chính liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn 10 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm 04 cuộc/16 người với số tiền phát hiện và xử lý là 194,9 triệu đồng.
 
    Trong kỳ, các cơ quan, địa phương đã thực hiện chuyển đổi 36/225 trường hợp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 26/01/2021 về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và một số văn bản khác về cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý. 
 
    Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh 99,52% thực hiện trả lương cho cán bộ, công chức, người lao động qua tài khoản ngân hàng; số cơ quan, đơn vị còn lại chưa thực hiện chủ yếu là khu vực vùng biên giới, vùng kinh tế khó khăn chưa có trụ ATM lắp đặt trên địa bàn.
 
    Các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; đã tiến hành kê khai, minh bạch 10.270/10.275 người, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 05 tổ chức và 14 đảng viên, kết quả xác minh chưa phát hiện vi phạm. 
 
    Các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành xử lý 04 vụ/05 trường hợp người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách, cụ thể: Xử lý kỷ luật 02 vụ/03 trường hợp trường hợp; mở rộng điều tra, xử lý hình sự 02 vụ/02 trường hợp.
                                                                                     Trịnh Hoàn
.