Hà Nội: Đổi mới việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 23/07/2021, 06:34 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về triển khai Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
    Theo đó, từ năm 2021 đến hết năm 2025, UBND thành phố triển khai 4 nhóm nhiệm vụ để thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn thành phố. Trong đó, năm 2021, hoàn thành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20% và 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, cấp huyện và cấp xã, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Năm 2022, hoàn thành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, cấp huyện, cấp xã tăng tối thiểu 20% so với năm 2021.
 
    Từ năm 2023-2025, tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công mỗi năm tăng thêm 20% đối với mỗi cấp hành chính; bảo đảm đạt tỷ lệ 100% trước năm 2025.
 
    Thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của bộ phận “một cửa” các cấp phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn, Ủy ban nhân dân thành phố đặt mục tiêu, năm 2022, giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại bộ phận “một cửa” xuống trung bình còn tối đa 30 phút/lần đến giao dịch. Năm 2023-2025 sẽ tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
                                                                                       Hải Hà
.