Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình: Một số điểm nổi bật trong tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 20/07/2021, 07:50 [GMT+7]
    Trong thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình đã huy động tổng thể các điều kiện “cần và đủ” nhằm khai thác, phát huy tối ưu nhất hiệu quả công việc. Bên cạnh đó được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời của các cơ quan, đơn vị chức năng, nhất là các cơ quan, đơn vị khối Nội chính; sự ủng hộ, đồng thuận cao của người dân giúp Ban Nội chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
    Tính từ tháng 6 năm 2013 đến quý II/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành 41 văn bản nhằm triển khai thực hiện, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương; giúp cấp ủy các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng thuộc địa bàn mình chỉ đạo, quản lý mà còn đáp ứng kịp thời công cuộc đấu tranh chống tham nhũng của cả nước, như: Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 11/6/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 21/02/2017 về việc tiếp tục thực Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 20/3/2017 về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 29/01/2019 về tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020; Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 09/5/2019 kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 
 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình lần thứ 13
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình lần thứ 13
    Hằng năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng tại địa phương; nhờ đó, công tác phòng ngừa tham nhũng trong các lĩnh vực, như: Công tác cán bộ; kê khai tài sản, thu nhập; mua sắm tài sản công; công tác công khai tài chính... của các đơn vị, địa phương, tổ chức ngày được nâng cao; chất lượng công việc ngày càng đảm bảo.
 
    Cũng trong mốc thời gian trên, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trực tiếp ban hành hơn 16 văn bản các loại liên quan đến việc chỉ đạo, cụ thể hóa, đôn đốc, sơ kết, hướng dẫn, phối hợp thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn toàn tỉnh, việc ban hành văn bản đã luôn đảm bảo tính kịp thời, được các cơ quan, đơn vị Khối Nội chính đồng thuận cao cùng phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, việc tham mưu báo cáo định kỳ theo quy định gửi Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổng hợp báo cáo phục vụ các kỳ họp định kỳ của HĐND tỉnh... cũng được Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình triển khai, thực hiện đảm bảo các yêu cầu đề ra. 
 
    Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết và tham mưu báo cáo nhiều cuộc sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết khác trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, để góp phần nâng cao chất lượng tham mưu cũng như nhằm giúp đội ngũ cán bộ tham mưu lĩnh vực phòng, chống tham nhũng các cấp chuyên sâu hơn trong công tác, Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 02 lớp tập huấn (năm 2015 và năm 2019) công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp với số lượng tham dự hơn 100 người/lớp.
Lê Hà Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.