Ninh Bình: Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu

Thứ Tư, 21/07/2021, 07:24 [GMT+7]
    Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Tỉnh ủy Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.
 
    Triển khai thực hiện Văn bản số 252/TTCP-C.IV, ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Văn bản số 168-CV/TU, ngày 09/3/2021 yêu cầu các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện, trong đó yêu cầu việc kê khai và công khai bản kê tài sản, thu nhập lần đầu phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả kê khai tài sản lần đầu đối với các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập theo các quy định của pháp luật.
 
Hội nghị triển khai Luật phòng chống tham nhũng và Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập
Hội nghị triển khai Luật phòng chống tham nhũng và Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập
    UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày 02/3/2021 về việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đến cán bộ chủ chốt các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng tổ chức và cán bộ làm công tác kê khai tài sản, thu nhập của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
 
    Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập, thực hiện giao nhận, quản lý hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.    
 
    Toàn tỉnh có 67/67 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 100%. Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là 11.040 người, số người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là 11.037 người, có 03 trường hợp không thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập do ốm đau dài ngày, bị tạm giam do vi phạm pháp luật; số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết là 1.628/11.037 bản,  đạt tỷ lệ 14,8% ; số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp là 9.409/11.037, đạt tỷ lệ 85,2%. 
 
    Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện các quy định kê khai, công khai về tài sản, thu nhập tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh Ninh Bình được quan tâm thực hiện; ý thức, trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được nâng lên. Thực hiện tốt công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nắm rõ được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai,góp phần phòng ngừa tham nhũng đạt hiệu quả, chất lượng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Bích Hạnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.