Quảng Ngãi: Ngành Thanh tra thực hiện 398 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 782 đơn vị

Thứ Tư, 14/07/2021, 09:52 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt trong việc yêu cầu công khai quy trình thanh tra, kiểm tra, kết luận, kết quả xử lý vi phạm; tăng cường công tác thanh tra công vụ; thực hiện nghiêm việc xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần làm minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp của tỉnh.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
    Toàn ngành thanh tra tỉnh phải thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, chủ động tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành thanh tra tỉnh đã thực hiện 398 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra của 353 cuộc tại 782 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng và 11.208m2 đất, cùng nhiều sai phạm khác. Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng và 1.011m2 đất, kiến nghị xử lý khác hơn 5 tỷ đồng và 10.107m2 đất; kiến nghị hoàn thiện 3 cơ chế, chính sách; ban hành 311 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền  hơn 1,6 tỷ đồng cùng nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm phê duyệt kế hoạch thanh tra theo thời hạn luật định. Một số huyện không phê duyệt kế hoạch kiểm tra đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Việc xử lý trùng lặp, chồng chéo trong nội bộ tại một số sở, ngành chưa thực sự chủ động, còn để xảy ra trùng lặp trong chính kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại đơn vị mình. Một số cơ quan thanh tra chưa chú trọng đến việc cập nhật Phần mềm hỗ trợ, xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra có nhiều cố gắng nhưng tỷ lệ thu hồi về kinh tế trong kỳ còn thấp...
                                                                                               P.V
.