Quảng Bình: Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 12/07/2021, 15:02 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ban hành báo cáo về kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII
    Theo báo cáo, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt các văn bản về kiểm soát tài sản, thu nhập như Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về việc kiểm soát tài sản thu nhập và Quy định số 08-QĐ/TU ngày 14/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn. Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 79/TTr-PCTN ngày 01/3/2021 về việc hướng dẫn kê khai, công khai tài sản, thu nhập và Công văn số 201/TTr-PCTN ngày 04/5/2021 về việc hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện kê khai, minh bạch tài sản của đơn vị mình nhằm mục đích để cho những người có nghĩa vụ kê khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập.
 
    Kết quả, có 69/69 (đạt 100%) cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020. Tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là 8.605 người, số người đã thực hiện kê khai là 8.600 người (đạt 99,94%); có 05 người chưa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là do ốm đau dài ngày và đi học tập trung dài hạn; số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết là 3.444 bản (chiếm 40,05%), số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp là 5.156 bản (chiếm 59,95%). Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
    Từ đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương biết rõ tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm phòng ngừa tham nhũng. Trong kỳ, đã thực hiện xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 14 cán bộ, đảng viên và đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách 14 cán bộ, đảng viên với nội dung kê khai không trung thực.
 
    Tuy nhiên, việc kê khai tài sản, thu nhập vẫn chưa đạt được mục đích và sự kỳ vọng của xã hội. Một số nội dung qua thực tiễn vẫn còn bấp cập chưa đáp đứng được yêu cầu của việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
Võ Việt Hùng
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.