Bến Tre: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Năm, 29/07/2021, 06:19 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp đã xây dựng Kế hoạch về phòng, chống tham nhũng năm 2021; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 1.316 cuộc với 36.850 lượt người tham dự. 
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt việc công khai, minh bạch về công tác tổ chức, cán bộ; mua sắm tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; thu, chi các khoản đóng góp của Nhân dân; quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân thực hiện, theo dõi, giám sát theo quy định.
 
Tỉnh Bến Tre đẩy mạnh cải cách hành chính để phòng ngừa tham nhũng
Tỉnh Bến Tre đẩy mạnh cải cách hành chính để phòng ngừa tham nhũng
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 để thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, chưa phát hiện trường hợp ban hành tiêu chuẩn, chế độ trái quy định. 
 
    Tiếp tục duy trì việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, chấp hành nghiêm giờ làm việc, chưa phát hiện trường hợp vi phạm sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng sai quy định. 
 
    Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Trong kỳ báo cáo, có 43 công chức/11 đơn vị được chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. 
 
    Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; ISO trong quản lý hành chính, sử dụng ổn định các phần mềm quản lý văn bản và thực hiện tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt. 
 
    Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; do thực hiện quy định mới, đang trong thời gian hoàn thành việc kê khai, công khai và báo cáo kết quả kê khai, công khai nên chưa tiến hành xác minh.
                                                                                        Nguyễn Hiên
.