Thái Nguyên: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Tư, 28/07/2021, 14:45 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của địa phương; đã ban hành 135 văn bản mới, sửa đổi, bổ sung 08 văn bản để thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp tổ chức 42 lớp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 4.537 lượt người tham dự; phát hành 4.300 tài liệu, tờ gấp phát hành phục vụ tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, trong đó có 1.000 tờ gấp giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng bằng tiếng Mông.
 
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và công khai kết quả thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước được giao; quản lý chặt chẽ hoạt động chi ngân  sách nhà nước, thực hiện triệt để tiết kiệm, cắt giảm tối đa các khoản chi chưa thật sự cần thiết; đồng thời, quán triệt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổ chức 30 cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.
 
    Ngành thanh tra đã tiến hành 542 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó, thanh tra hành chính 40 cuộc; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 502 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 312 cơ quan, tố chức, cá nhân sai phạm với tổng số sai phạm về kinh tế 4 tỷ 966,8 triệu đồng.
 
    Công tác kiểm tra việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Tổng số tin ngành Kiểm sát đã tiếp nhận, theo dõi và thụ lý giải quyết là 10 tin, trong đó, đã giải quyết 07 tin; đang giải quyết 03 tin.
 
    Trong kỳ, việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được tổ chức thực hiện theo quy đinh; thực hiện  việc kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra tỉnh, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của tỉnh đã hoàn thành việc tiếp nhận và quản lý 7.164 bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương.
Tạ Anh Hưng
.