Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Ba, 27/07/2021, 07:54 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, các cấp, các ngành đã tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ theo Luật phòng, chống tham nhũng 2018, nhất là các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng các kế hoạch, báo cáo sơ kết, tổng kết các văn bản liên quan theo yêu cầu. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
 
Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học “Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng
Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học “Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng"
    Các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;  kiểm soát xung đột lợi ích; xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; nộp lại quà tặng; chuyển đổi vị trí công tác; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt. Các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 4.993 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 89 đơn vị vi phạm. Đồng thời tiến hành 1.339 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 75 vụ việc vi phạm, 123 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường trên 20,2 tỷ đồng. Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 2.902 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 33 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.
 
    Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, tổng số vụ việc tham nhũng phát hiện 20 vụ việc, 35 người. Trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 9 vụ, 10 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 8 vụ, 21 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 3 vụ, 4 người liên quan đến tham nhũng.
                                                                                  Hương Giang
.