Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền

Thứ Hai, 05/10/2020, 15:38 [GMT+7]
    9 tháng đầu năm 2020, toàn ngành tổ chức xây dựng Ðảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là: Tham mưu cấp ủy hoàn thành 100% đại hội cấp cơ sở, 99,92% đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở, tổ chức thành công 14 trong số 67 đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương theo đúng quy định, chất lượng, việc thảo luận, đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội cấp trên được nâng lên; bầu cử bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan và kết quả cơ bản theo đúng phương án nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị; các đồng chí trúng cử đều có tỷ lệ phiếu bầu cao. Thường trực Tiểu ban Ðiều lệ Ðảng Ðại hội XIII đã tập trung cao độ, tiếp thu ý kiến góp ý tâm huyết, xác đáng của các chuyên gia, nhà khoa học, của đại hội đảng bộ các cấp để hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Ðảng và thi hành Ðiều lệ Ðảng nhiệm kỳ Ðại hội XII; triển khai đồng bộ công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, HÐND các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XV; hoàn thành 150 đề án theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao năm 2020; trong đó, đã tham mưu, hoàn thành 16 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm tiến độ và chất lượng; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020
Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020
    Về nhiệm vụ thời gian tới, toàn ngành cần quyết tâm cao, nỗ lực thật lớn, tập trung cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm là hoàn thành các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương với chất lượng cao, đúng tiến độ, đồng thời rút ra những kinh nghiệm hay, bài học quý để chuẩn bị tổ chức thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng. Những đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội khẩn trương chuẩn y nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ khóa mới; thực hiện chuyển giao thế hệ lãnh đạo vững vàng, chắc chắn, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao; đối với các đảng bộ chưa tổ chức đại hội phải nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác nhân sự; tích cực tham gia góp ý có chất lượng vào các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng. Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác nhân sự; tham mưu có hiệu quả phương hướng công tác nhân sự Ðại hội XIII của Ðảng với mục tiêu xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động… xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Ðảng, toàn dân; hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Ðảng và thi hành Ðiều lệ Ðảng nhiệm kỳ Ðại hội XII, góp phần là cơ sở, làm sâu sắc hơn, đậm nét thêm cho Báo cáo chính trị trình Ðại hội XIII của Ðảng. 
 
    Tham mưu chuẩn bị kỹ lưỡng các dự thảo quy chế làm việc, quy chế bầu cử, các nội dung tổ chức, phục vụ chu đáo Ðại hội XIII của Ðảng; thực hiện nghiêm túc Quy định số 205-QÐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là thực hiện kiểm soát quyền lực trong việc xây dựng phương án nhân sự và bầu cử đại hội; không lợi dụng quy trình công tác cán bộ để thực hiện ý đồ cá nhân...
                                                                                                 Văn Bắc
.