Hải Dương: Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Thứ Hai, 05/10/2020, 15:31 [GMT+7]
    Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Hải Dương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ tỉnh, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
 
    Các cơ quan chức năng chủ động cụ thể hóa các Nghị quyết; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ mới phù hợp với quy định của Trung ương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phụ trách, theo dõi các địa bàn, lĩnh vực và định kỳ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm; tăng cường giám sát thường xuyên, bảo đảm tính toàn diện, sâu sát, hiệu quả, nhất là việc giám sát thuộc diện cấp ủy quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về thực hiện các quy định nêu gương của Đảng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị.
 
Quang cảnh Hội nghị nâng cao công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tỉnh Hải Dương
Quang cảnh Hội nghị nâng cao công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tỉnh Hải Dương
    Cùng với đó, ủy ban kiểm tra các cấp của Hải Dương cũng chủ động kiểm tra, phát hiện, xác định các dấu hiệu vi phạm để kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát các đồng chí cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; tăng cường giám sát trách nhiệm, phát hiện, ngăn ngừa kịp thời cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; xem xét giải quyết những đơn thư tố cáo, khiếu nại kéo dài gây bức xúc; xử lý kỷ luật và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật nghiêm đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.
 
    Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã thực hiện 14 cuộc kiểm tra và 7 cuộc giám sát chuyên đề. Ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề bức xúc cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.
 
    Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 7.183 đảng viên và 6.232 tổ chức đảng cấp dưới về các nội dung như: việc chấp hành quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra phát hiện 17 đảng viên có vi phạm, trong đó 10 đảng viên phải kỷ luật; phát hiện 15 tổ chức đảng thiếu sót, khuyết điểm, nhưng chưa đến mức kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục.
 
    Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề đối với 6.327 đảng viên và 3.537 tổ chức đảng cấp dưới về những nội dung: việc chấp hành nghị quyết, quy định của đảng, việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đoàn kết nội bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo... Qua giám sát phát hiện chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 7 đảng viên và yêu cầu các tổ chức đảng được giám sát phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm.
 
    Đối với việc kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm được quy định trong Điều lệ Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 447 đảng viên, kết luận 374 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó, 207 đảng viên phải thi hành kỷ luật; kiểm tra 113 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, kết luận 99 tổ chức đảng vi phạm, trong đó có 11 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.                                                                                               
Thùy Linh
.