Tây Ninh: Rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị

Chủ Nhật, 04/10/2020, 06:26 [GMT+7]
    Từ đầu năm 2013 đến nay, các cơ quan, đơn vị đã ban hành 555 văn bản, sửa đổi 97 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện kiểm tra 69 cuộc/65 đơn vị, phát hiện xảy ra sai phạm với số tiền là 379.822.373 đồng, hiện đã thu hồi 227.762.373 đồng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Công văn số 219-CV/BCĐTW ngày 17/06/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Duy trì hệ thống đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận phản ánh về nhũng nhiễu của cán bộ, công chức; thực hiện kiểm tra 258 cuộc/258 đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử, hiện còn 01 cơ quan/01 người đang được xác minh, riêng trong lực lượng Công an đã xử lý 01 trường hợp vi phạm quy định về quy tắc ứng xử.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc tại tỉnh Tây Ninh
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc tại tỉnh Tây Ninh
    Thực hiện Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013, Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng, ngừa tham nhũng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 23/05/2016 quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ tổ chức chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hàng năm về chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Kết quả, đã chuyển đổi 756/798 trường hợp theo kế hoạch.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tập trung 4 lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá nền hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách tài chính công; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động quản lý, tổ chức, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị thực hiện trả lương cho cán bộ, công chức, người lao động qua tài khoản ngân hàng đạt 99,26%, số còn lại chủ yếu là khu vực vùng biên giới, vùng kinh tế khó khăn chưa có trụ ATM lắp đặt trên địa bàn. 
 
    Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, hàng năm tổ chức thực hiện tốt công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức đúng quy định. Qua công tác xác minh kê khai tài sản, đã xác minh, xử lý nghiêm 08 trường hợp kê khai không trung thực, chưa phát hiện trường hợp có dấu hiệu tham nhũng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiên phong, tự giác, liêm khiết trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đưa kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của người đứng đầu. Trong kỳ, các cơ quan thẩm quyền đã tiến hành xử lý trách nhiệm 30 trường hợp người đứng đầu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách; trong đó, xử lý kỷ luật 19 trường hợp (khiển trách 08, cảnh cáo 06, cách chức 05) và kiểm điểm rút kinh nghiệm 11 trường hợp; 02 trường hợp đang chỉ đạo xem xét lại kiểm điểm.
                                                                                  Trịnh Hoàn
.