Tuyên Quang: Chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Năm, 01/10/2020, 05:35 [GMT+7]
    
    Sau khi có Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 31/07/2019 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động, lĩnh vực phải công khai tại nơi làm việc, tại bộ phận một cửa, công khai số điện thoại góp ý của cá nhân, tổ chức. 
 
    Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật và trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao đã tiến hành xây dựng, ban hành và công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm các quy định về chế độ, định mức tiêu chuẩn đã ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 24 quyết định, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 25 nghị quyết quy định về chính sách, chế độ, định mức tiêu chuẩn; 12 văn bản, sửa đổi, bổ sung về định mức, tiêu chuẩn phù hợp với các quy định của Nhà nước. 100% các cơ quan, đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; các văn bản được ban hành đều thực hiện theo đúng thẩm quyền và không trái với quy định của pháp luật.
 
 Hội nghị triển khai thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng tỉnh Tuyên Quang
Hội nghị triển khai thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng tỉnh Tuyên Quang
    Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Trong kỳ báo cáo, có 720 lượt cán bộ, công chức, viên chức tại một số vị trí làm việc liên quan đến việc quản lý ngân sách, quản lý tài sản nhà nước và trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, cá nhân được chuyển đổi vị trí công tác.
 
    Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, nhất là những TTHC liên thông. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thể chế, nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, đảm bảo quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
 
    Hằng năm, 100% cơ quan, đơn vị, tổ chức và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật. Trong kỳ báo cáo các cấp ủy đã tiến hành xử lý kỷ luật đối với 03 trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.
                                                                                        Lê Hiếu
.