Cần Thơ: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 30/09/2020, 07:18 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, thành phố Cần Thơ đã tiến hành 101 cuộc kiểm tra, với 188 đơn vị về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như công tác cán bộ, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,... triển khai, phổ biến luật Tiếp cận thông tin, giúp cho quyền tiếp cận thông tin của người dân được thực thi có hiệu quả.
 
    Công tác kê khai tài sản, thu nhập được quan tâm, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 1234-CV/TU ngày 20/02/2014 “Về việc chỉ đạo kê khai tài sản” yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc kê khai tài sản; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng, Nhà nước. Từ đầu năm 2013 đến nay, có 48.569 người phải kê khai tài sản, thu nhập; đã có 48,561 người kê khai, đạt tỷ lệ 99,99% (còn 08 trường hợp chưa thực hiện kê khai do đi học tập dài hạn ở nước ngoài và điều trị bệnh); đã phát hiện xử lý kỷ luật 01 trường hợp bằng hình thức cảnh cáo do không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập.
 
 Ðoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm Trưởng đoàn giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở Công Thương
Ðoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm Trưởng đoàn giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở Công Thương
    Việc chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng được thực hiện tốt; các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các bộ, công chức, viên chức. Trong những năm qua, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 1.583 người; qua chuyển đổi công tác là dịp để cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện và phát huy năng lực, sở trường nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ. 
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ “Về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương” đưa nội dung thực hiện quy tắc ứng xử, quy trình thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, xử lý các vi phạm; đã tổ chức kiểm tra tại 39 đơn vị, phát hiện và xử lý 01 trường hợp do vi phạm quy định về quy tắc ứng xử. 
 
    Đã có 150 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được xây dựng, ban hành mới và 125 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ; tiến hành 211 cuộc kiểm tra, với 329 đơn vị thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; qua đó, phát hiện và xử lý 36 đơn vị, 47 người vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 
 
    Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27/4/2017 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố”. Qua đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra việc tổ chức triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trong Đảng; thực hiện rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; đã tiến hành rà soát 103 thủ tục hành chính trên 34 lĩnh vực, sửa đổi 89 thủ tục hành chính, ban hành 52 quyết định công bố thủ tục hành chính (trong đó, có 452 thủ tục hành chính ban hành mới, 487 thủ tục hành chính bị bãi bỏ).
                                                                                 Kim Long
.