Sóc Trăng: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Ba, 29/09/2020, 08:37 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã lãnh đạo,  chỉ đạo thực hiện việc công khai minh bạch những nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân như: Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; các chính sách an sinh xã hội, các khoản hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh,... Từ năm 2013 đến nay, có 421 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Qua kiểm tra, chưa phát hiện cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm về nội dung này. 
 
 Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng
    Các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương nhằm nâng cao tính hiệu quả trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công, góp phần, tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh đã ban hành mới 829 văn bản và sửa đổi, bổ sung 191 văn bản cho phù hợp với chế độ, định mức, tiêu chuẩn mới; đồng thời, đã tổ chức 366 cuộc kiểm tra và chưa phát hiện trường hợp vi phạm. 
 
    Việc thực hiện quy tắc ứng xử được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV, ngày 26/02/007 của Bộ Nội vụ; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ngành Thanh tra quan tâm lồng ghép trong các cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử trong các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; qua đó, kịp thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc cũng như tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Toàn tỉnh đã kiểm tra 372 cơ quan, tổ chức, đơn vị, phát hiện có 5 trường hợp vi phạm về thực hiện quy tắc ứng xử và đã xử lý theo quy định. 
 
    Thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng; hằng năm, các cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, danh mục vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi vị trí công tác trên cơ sở đó, các đơn vị, tổ chức đảng cụ thể hoá để thực hiện, kết quả trong kỳ đã chuyển đổi 1.797 cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
 
    Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; trong kỳ báo cáo, có 42.013/42.015 lượt người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, đạt 99,99% (năm 2014 có 2 trường hợp chưa kê khai: 1 trường hợp điều trị bệnh dài hạn và 1 trường hợp đi học ở nước ngoài); ngoài ra, trong năm 2018, đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai 6 cuộc kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập tại 6 đơn vị, qua kiểm tra chưa phát hiện sai phạm trong việc kê khai tài sản. Từ năm 2019 đến nay, việc kê khai tài sản, thu nhập theo Công văn số 1870/TTCP-CIV ngày 21/10/2019 của Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện khi nghị định của Chính phủ ban hành về kiểm soát tài sản, thu nhập. 
                                                                                     Nguyễn Hiên
.