Vĩnh Phúc: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Sáu, 31/07/2020, 08:46 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện đúng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thực hiện công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các khoản huy động đóng góp của nhân dân; quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, công tác tổ chức cán bộ; kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập... Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng biết và giám sát việc thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
Vĩnh Phúc tích cực cải cách hành chính để phòng ngừa tham nhũng
Vĩnh Phúc tích cực cải cách hành chính để phòng ngừa tham nhũng
    Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng, ban hành quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức trong việc sử dụng ngân sách nhà nước; đã ban hành 07 văn bản mới về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực, điều đó đảm bảo việc quản lý, điều hành hoạt động của các đơn vị được công khai, minh bạch; tạo lập kỷ cương, nền nếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước; chưa phát hiện trường hợp vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. 
 
    Các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc niêm yết quy định, chế độ làm việc và đặt hòm thư góp ý tại trụ sở để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, tham gia, góp ý trong việc cải cách các thủ tục hành chính, thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp xúc giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; các đơn vị, địa phương đã thể chế hoá và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và văn hoá công sở phù hợp với đặc thù từng ngành, nghề, lĩnh vực. UBND tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, thực hiện kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, thực thi công vụ năm 2020 đối với cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền quản lý; đã kiểm tra 01 đơn vị và kiểm tra sau Tết Nguyên đán về việc cán bộ, công chức, viên chức không đi lễ, hội trong giờ hành chính và việc sử dụng xe công theo quy định tại khu di tích danh thắng Tây Thiên huyện Tam Đảo. 6 tháng đầu năm 2020, số cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn tỉnh là 59 trường hợp. 
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị, công tác cải cách hành chính đạt kết quả tốt. Việc thực hiện phương thức thanh toán qua chuyển khoản, trả lương qua tài khoản được triển khai thực hiện nghiêm túc, 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động ở các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đều được trả lương qua tài khoản. 
 
    Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Thanh tra tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện Văn bản số 1870/TTCP-C.IV ngày 21/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2019. Hiện nay, công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2019 của các cấp, các ngành thực hiện theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.
                                                                                           Hồng Anh
.