Ninh Bình: Công tác phòng, chống tham nhũng có chuyển biến tích cực

Thứ Hai, 27/07/2020, 09:28 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát về công tác quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm đúng quy trình, quy định; chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có vấn đề khó khăn, phức tạp, bức xúc của đảng viên và nhân dân quan tâm để kịp thời giải quyết dứt điểm từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp, góp phần phòng ngừa tham nhũng. 
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Ninh Bình
    Các cấp uỷ đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2020 của Tỉnh uỷ và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khoá XII) về xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào trường học theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ
 
    Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tập trung công khai ở các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng; công khai địa chỉ, số điện thoại, trang thông tin điện tử, đường dây nóng của Tỉnh uỷ để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, tạo điều kiện để cán bộ, công chức và nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần phòng ngừa tham nhũng.
 
    Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung công khai quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công theo quy định; thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đảm bảo công khai, dân chủ, tiết kiệm chi ngân sách; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan tài chính, kho bạc trong việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã tham mưu ban hành mới, sửa đổi 20 văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ liên quan đến lĩnh vực tài chính. 
 
    Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, không lợi dụng thực thi công vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi; thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 18 cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải chuyển đổi theo quy định.
 
    Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 12/08/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; duy trì cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết kịp thời các công việc của người dân, doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực, thực hiện có hiệu quả phần mềm theo dõi văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; thực hiện cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, thực hiện kiểm soát các thủ tục hành chính.
 
    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò hoạt động giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả việc theo dõi, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân đề xuất, phản ánh với cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết. Các cơ quan báo chí trong tỉnh thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
    Các cơ quan chức năng khởi tố, điều tra 05 vụ/12 bị can về tội tham nhũng; kết thúc điều tra, truy tố 03 vụ/07 bị can. Toà án đã xét xử 01 vụ/05 bị cáo về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản". 
                                                                                            Thanh Loan
.