Nghệ An: Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Thứ Năm, 30/07/2020, 06:04 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn  số 4754/UBND-TD chỉ đạo tới giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong những tháng cuối năm 2020.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, các nghị định, quy định, nhất là Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
Nghệ An tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Nghệ An tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
    Tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng  trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ, công chức khi giải quyết công việc có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan thanh tra, cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành khẩn trương xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2020 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai, xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư, mua sắm tài sản công; khai thác tài nguyên, khoáng sản; tránh trùng lắp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra và không được gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
 
    Thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài; đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành, giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nóng”, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
 
    Giao Thanh tra tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được phê duyệt; tập trung thúc đẩy tiến độ hoàn thiện dự thảo, ban hành kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra.
                                                                                           Thùy Linh
.