Quảng Trị: Nâng cao lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 31/07/2020, 07:20 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chỉ đạo Ban Nội chính và các cơ quan khối nội chính phối hợp chặt chẽ để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và cải cách tư pháp; chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, biên phòng nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời điểm diễn ra dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh. 
 
Một Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
Một Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
    Ban hành và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2020; ban hành thông báo kết luận tại hội nghị giao ban công tác nội chính quý IV/2019, quý I/2020; Thông báo số 786-TB/TU ngày 11/03/2020 kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020; Thông báo kết luận số 762-TB/TU ngày 20/01/2020 tại buổi làm việc với Ban Nội chính Tinh ủy về chương trình công tác trọng tâm năm 2020; Quy chế phối hợp công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. 
 
    Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về "Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ”; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/08/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 159-CTHĐ/TU ngày 17/07/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/09/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Quy định 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về "Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân" và Công văn 4034-CV/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện Quy định 11-QĐ/TW. 
 
    Chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 27 CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, sơ kết 01 năm thực hiện Quy định 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/06/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay. 
 
    Cho ý kiến chỉ đạo về chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ban Nội chính Tỉnh ủy; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/08/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 159-CTHĐ/TU ngày 17/07/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/09/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Quy định 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về "Trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân" và Công văn 4034-CV/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện Quy định 11-QĐ/TW; tổ chức hội nghị giao ban nội chính và giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng quý II năm 2020.
                                                                                         Lê Hiếu
.