Điện Biên: Tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 29/07/2020, 05:26 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung chỉ đạo tăng cường tổ chức việc học tập, quán triệt các chỉ thị, kết luận của Trung ương và tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. 
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng. Tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về định mức tiêu chuẩn chi tiêu và quản lý tài sản, thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động cơ quan, đơn vị; tăng cường giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong chấp hành các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Trong kỳ, đã ban hành mới 37 văn bản, sửa đổi, bổ sung 38 văn bản về chế độ định mức, tiêu chuẩn; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 41 cán bộ, công chức; thực hiện 11 cuộc kiểm tra đối với 11 đơn vị về công khai minh bạch trong tổ chức, hoạt động: 02 cuộc thanh tra đối với 02 đơn vị trong chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó có nội dung về việc thực thiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ.
 
Điện Biên đẩy mạnh cải cách hành chính là một trong những giải pháp phòng chống tham nhũng
Điện Biên đẩy mạnh cải cách hành chính là một trong những giải pháp phòng, chống tham nhũng
    Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch, chương trình về phòng, chống tham nhũng năm 2020 và triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.
 
    Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã ban hành chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện năm 2020 và tổ chức giám sát, phản biện theo kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý một số tồn tại, hạn chế, kiến nghị các cấp liên quan sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Các cơ quan Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình đã tích cực phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các hoạt động nhằm thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ tham nhũng xảy ra trên địa bàn. 
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị quán triệt các quy định của Đảng và Nhà nước về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường. Thường xuyên tiếp nhận ý kiến phản ánh của công dân, tăng cường công tác phối hợp với MTTQ Việt Nam, Công đoàn các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, chống lãng phí, thất thoát, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đúng đối tượng, công khai, dân chủ. 
 
    Qua công tác tự kiểm tra nội bộ đã phát hiện 01 vụ việc tham nhũng. Hiện vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
 
    Cơ quan điều tra đã khởi tố 03 vụ, 08 bị can; Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý kiểm sát điều tra 04 vụ, 10 bị can; Tòa án nhân dân hai cấp xét xử 01 vụ, 01 bị cáo.
                                                                                        Thanh Loan
.