Bộ Nội vụ: Ban hành Thông tư bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Ba, 28/07/2020, 06:18 [GMT+7]
    Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Tố cáo, gồm:
 
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
    Tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ; khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ; xem xét bố trí công tác khác cho người được bảo vệ nếu có sự đồng ý của họ để tránh bị trù dập, phân biệt đối xử; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ.
 
    Không thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí làm việc, phân công công việc khác đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ các trường hợp sau: Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Chương V Nghị định 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Được sự đồng ý của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức; Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo; Không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/9/2020.
                                                                                              Bắc Văn
.