Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ: Phối hợp theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý một số vụ việc, vụ án

Thứ Sáu, 15/05/2020, 17:42 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2020, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 13/04/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 09/04/2020, Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Công văn số 1515-CV/TU ngày 08/04/2020 và Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 10/04/2020, thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Đoàn công tác số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Công văn số 1520-CV/TU ngày 13/04/2020 triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/03/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.
 
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ
    Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tự pháp thành phố, Ban Nội chính thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 2142-QĐ/TU ngày 13/04/2020 điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố.
 
    Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đặc biệt là quán triệt thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
 
    Ban Nội chính Thành ủy ban hành Quy định số 89-QĐ/BNCTU ngày 09/04/2020 về quy trình tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; tố giác, tin báo về tội phạm; Kế hoạch số 43-KH/BNCTU ngày 14/04/2020 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Báo cáo công tác cai nghiện và quản lý người cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố theo Công văn số 5111-CV/BNCTW ngày 18/3/2020 của Ban Nội chính Trung ương.
 
    Tập trung phối hợp chuẩn bị tốt nội dung các văn kiện, nhân sự để tổ chức Đại hội Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy lần 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Cán bộ theo dõi địa bàn, nắm tình hình hoạt động của một số cơ quan nội chính, tư pháp; phối hợp theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý một số vụ việc, vụ án liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn thành phố, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo.
 
    Trong tháng, tiếp 10 lượt công dân và nhận 11 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua phân loại đã chuyển cơ quan chức năng 02 đơn, đang xử lý 09 đơn.
                                                                                         Trịnh Hoàn
.