Thừa Thiên Huế: Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy

Thứ Tư, 11/10/2023, 06:03 [GMT+7]
    Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức 05 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy cho hơn  900 cán bộ, đảng viên gồm cán bộ chủ chốt và chuyên viên ở các huyện, thị xã và Thành phố Huế.
 
    Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh các cấp ủy đảng, đơn vị địa phương đã triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của pháp luật nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, việc thực hiện nhiệm vụ này ở một số cấp ủy đảng, địa phương vẫn còn hạn chế, có đơn vị còn lúng túng, tổ chức chưa đảm bảo theo quy định, nhất là việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy.
 
Quang cảnh buổi Tập huấn
Quang cảnh buổi Tập huấn
    Việc Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức các lớp tập huấn nhằm kịp thời hướng dẫn, trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn và quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy. Các lớp tập huấn đã cung cấp cho cán bộ lãnh đạo, chủ chốt ở cơ sở về nhận thức, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định và có hiệu quả, trong đó chú trọng đến việc nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, từ đó, giúp cho cơ sở tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp dân ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng được nâng cao, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình trong quá trình tổ chức thực hiện ở địa phương.
 
    Qua tập huấn, Thường trực các huyện, thị, Thành ủy Huế đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp dân. Trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, trao đổi tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp dân trên địa bàn.
Phan Viết Giảng
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)
.