Nghệ An: Một số kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thứ Sáu, 06/10/2023, 16:32 [GMT+7]
    Trong tháng 9/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng và cán bộ, công chức tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, kế hoạch, chương trình của tháng, của quý và của Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
    
    Với tinh thần chủ động, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 198-KH/TU, ngày 20/9/2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng vàKế hoạch số 201-KH/TU, ngày 22/9/2023 về kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước theo Kế hoạch số 35-KH/BCĐTW, ngày 07/8/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tham mưu Công văn triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC tại Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo và một số văn bản khác.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An xem phóng sự kết quả 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An xem phóng sự kết quả 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 04 thông báo kết luận; 03 công văn; 01 báo cáo; nắm tình hình kết quả công tác nội chính, đôn đốc tiến độ giải quyết 05 vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập và triển khai Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” tại Thị xã Hoàng Mai. Nắm thông tin, báo cáo, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết vụ việc liên quan đến Dự án Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao vi phạm trong quá trình đầu tư, hoạt động. Nắm tình hình, tổng hợp thông tin báo chí, dư luận phản ánh có liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Trong tháng 9, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp, hướng dẫn, giải thích cho 12 lượt công dân đến đăng ký phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham mưu danh sách công dân đăng ký tiếp công dân tại phiên tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tiếp nhận 126 đơn, thư đã chuyển 17 đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để xử lý, giải quyết; hướng dẫn, trả lời công dân 15 đơn; xếp lưu 94 đơn theo quy định.
    
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, cho ý kiến để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quyết định về công tác cán bộ cho 03 đồng chí thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cho ý kiến, xem xét, quyết định. Tham gia góp ý đối với một số văn bản như: Dự thảo Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ban hành Báo cáo số 245-BC/BNCTU.P3, ngày 06/9/2023 kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức hoạt động kỷ niệm 10 năm tái thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An (08/9/2013-08/9/2023). Triển khai biên soạn và sưu tầm các tài liệu liên quan phục vụ biên soạn cuốn sách "Lịch sử 57 năm ngành Nội chính Đảng Nghệ An (1966-2023) và 10 năm tái thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An (2013-2023).
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: (1)Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. (2) Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các ban, ngành có liên quan tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, nhất là các lĩnh vực: an ninh mạng, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo và các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp. (3) Theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; đôn đốc các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo xử lý hiệu quả các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. (4) Tham mưu duy trì các cuộc họp định kỳ của Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (5) Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. (6) Triển khai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” tại Thị xã Hoàng Mai.(7) Hoàn thiện và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp...
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.