Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I, triển khai nhiệm quý II/2022

Thứ Tư, 20/04/2022, 06:46 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban cùng toàn thể cán bộ, công chức nhân viên thuộc Ban.
 
    Theo báo cáo công tác Quý I/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP theo kế hoạch đã đề ra; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Đề án số 16-ĐA/TU; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Ban triển khai ngay các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2022 của Ban, một số nhiệm vụ  như: Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021 do Ban Nội chính Trung ương tổ chức; tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, PCTNTC và CCTP năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022… và các hội nghị định kỳ hằng tháng theo Quy chế số 20-QC/TU ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy chế phối hợp thực hiện công tác nội chính, PCTNTC và CCTP… Trình Tỉnh ủy ban hành 04 báo cáo chuyên đề về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo chỉ đạo về công tác Thi hành án dân sự và Văn bản kiến nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về công tác Thi hành án dân sự; ban hành và triển khai thực hiện Chương trình số 14-CTr/BCĐ ngày 27/01/2022 về công tác CCTP năm 2022; quyết định kiện toàn Tổ Giúp việc BCĐ CCTP tỉnh giai đoạn 2020-2025; văn bản, nắm tình hình kết quả hoạt động năm 2021 của Hội Luật gia tỉnh Lào Cai theo Kết luận số 322-KL/TU ngày 28/12/2021 của Tỉnh ủy; văn bản cử cán bộ theo dõi Hội Luật gia tỉnh Lào Cai; văn bản yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II/2022. Ký và tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện hai tỉnh Lào Cai và Sơn La giai đoạn 2021-2025 về lĩnh vực nội chính giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai và Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La theo Biên bản ghi nhớ số 02-BB/TULC-TUSL ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai và Tỉnh ủy Sơn La. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận cuộc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành; kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020. Thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 13 buổi/41lượt/53 công dân. Tiếp nhận xử lý 89/89 đơn.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ, công chức, nhân viên của Ban. Đồng chí đề nghị, Ban tiếp tục triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra, trọng tâm là: Tổng hợp báo cáo công tác nội chính, PCTNTC, CCTP hằng tháng, quý và tổ chức Hội nghị giao ban theo quy chế. Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ CCTP tỉnh 6 tháng đầu năm 2022; tham mưu BCĐ CCTP tỉnh họp đánh giá công tác CCTP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham mưu xây dựng các báo cáo chuyên đề theo quy định. Tham mưu BCĐ CCTP tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCTP giai đoạn 2021-2025 đối với Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. Tổ chức 02 cuộc kiểm tra: (1) kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính, CCTP; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn; việc thực hiện các thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Thắng; (2) cuộc kiểm tra chuyên đề về phòng chống tham nhũng và thực hiện Đề án 16-ĐA/TU đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương và Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà.
Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.