Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021

Thứ Tư, 08/09/2021, 06:25 [GMT+7]
    Tháng 8/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã tham mưu xây dựng trình Tỉnh ủy ban hành báo cáo kết quả xử lý 06 vụ việc theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương; chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025”.
 
Đoàn kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị tại Huyện ủy Sa Pa (tháng 7/2021)
Đoàn kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị tại Huyện ủy Sa Pa (tháng 7/2021)
    Ban hành văn bản kiện toàn Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; văn bản phối hợp với các cơ quan báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 03/6/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh rà soát các cá nhân, tập thể có liên quan trong 31 bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
    Tham gia Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đối với Thành ủy Lào Cai, Sở Tài chính, Thị ủy Sa Pa, Thanh tra tỉnh; ban hành thông báo kết luận kiểm tra kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai, Bắc Hà về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; thành lập đoàn khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm, vi phạm trên địa bàn tỉnh.
 
    Tham gia ý kiến để bổ nhiệm 04 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Lãnh đạo phát triển thành phố Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn 2045" và Nghị quyết của Ban Thường vụ Thị ủy về lãnh đạo Sa Pa Phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2045.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền 24 vụ án, vụ việc; trong đó có 07 vụ án, vụ việc thuộc diện Tỉnh ủy chỉ đạo; 17 vụ việc, vụ án do Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi đôn đốc.
 
    Trong tháng 9/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung vào một số nhiệm vụ: Tổ chức khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm, vi phạm trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra tại các huyện Bảo Thắng, Mường Khương, Văn Bàn, Bát Xát và thành phố Lào Cai.
 
    Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ sáng tác báo chí về xây dựng Đảng và tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tỉnh Lào Cai năm 2021; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung quy định số 1444-QĐ/TƯ ngày 20/02/2020 của Tỉnh ủy về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện Bát Xát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và Quy định số 11-QĐi/TW; triển khai cuộc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020.
 
    Tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, tiếp nhận xử lý đơn thư theo quy định; tăng cường nắm tình hình thông tin báo chí, thông tin dư luận xã hội để tham mưu Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm phát sinh trên địa bàn tỉnh.
Tuệ Minh
.