Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận: Thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất

Thứ Năm, 05/08/2021, 06:21 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; dự Hội nghị trực tuyến của Ban Nội chính Trung ương quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; báo cáo việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bỉ thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; báo cáo chuyên đề "Thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy". Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kết luận số 10-KL/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt Nam; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án hình sự, tham nhũng, kinh tế - chức vụ... 
 
Một cuộc họp của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận
Một cuộc họp của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xử lý 383 đơn thư. Tham mưu phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 05 cuộc/07 công dân; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp 03 cuộc/04 công dân; chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm đánh giá, rút kinh nghiệm việc xử lý kỷ luật về đảng, kỷ luật về cán bộ, công chức trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế.
 
    Tổ chức giám sát việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đối với 03 đồng chí Bí thư cấp huyện; xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo đối với các đơn vị, địa phương đối với 03 tập thể.
 
    Xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham những; chủ động tham mưu, để xuất các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh" giai đoạn 2021 - 2025.
                                                                                      Trịnh Hoàn
.