Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất

Thứ Hai, 02/08/2021, 15:49 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu xác định tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ để chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.
 
    Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về các lĩnh vực công tác nội chính Đảng; tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm về an ninh, trật tự, giải quyết cơ bản các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng”; tiếp tục tham mưu và thực hiện tốt công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng ở địa phương theo chương trình, kế hoạch; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng ở địa phương, cơ sở, nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021 điểm cầu tỉnh Bạc Liêu
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021 điểm cầu tỉnh Bạc Liêu
    Đã tham mưu tổ chức thành công 04 Hội nghị; 02 cuộc họp Ban Chỉ đạo giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh; đề xuất giải quyết 07 vụ khiếu nại tranh chấp về đất đai; 01 vụ tố cáo cán bộ; 02 vụ việc liên quan tham nhũng kinh tế.
 
    Tham mưu xây dựng báo cáo chuyên đề về phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và báo cáo thực hiện Quy định số 11- QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; đặc biệt, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 150-QĐ/TU ngày 22/3/2021 “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân".
 
    Tiếp nhận 184 đơn khiếu nại, tố cáo; đã nghiên cứu, tham mưu, để xuất xử lý 184/184 đơn. Hiện Ban Nội chính Tỉnh ủy đang xây dựng kế hoạch rà soát các vụ khiếu nại đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo nhưng đến nay các địa phương, đơn vị chưa thực hiện hoàn thành.
 
    Tham gia 08 tổ công tác do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, Đoàn Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Đoàn giám sát về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân (khóa IX), giai đoạn 2017-2019; tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; tham gia tổ giúp việc của Tiểu Ban bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tiếp tục rà soát, theo dõi tiến độ xử lý, giải quyết đối với 12 vụ án, 12 vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế. 
 
    Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác tham mưu Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; tham gia đóng góp ý kiến trong việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2020 đối với 11 đảng bộ cấp huyện và tương đương; 30 tập thể lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
    Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác nắm tình hình an ninh trật tự và báo cáo hàng ngày với Thường trực Tỉnh ủy trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
    Thường xuyên trao đổi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất trên các lĩnh vực công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban hành 98 văn bản trao đổi, hướng dẫn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 
                                                                                       Trịnh Hoàn
.