Tiền Giang: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Ba, 27/07/2021, 07:04 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Tiền Giang tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 5.368 cuộc cho 200.273 người dự; trong đó, triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức 1.053 cuộc với 52.744 người dự; triển khai ra dân 4.315 cuộc với 147.529 người dự. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, đã giảng dạy 1.203 lớp, cho 49.428 học sinh, sinh viên. Các cơ quan thông tin đại chúng phát 178 bản tin, 71 bài ghi nhận, phóng sự, 200 chuyên mục, tiết mục về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng; tạo được sự đồng thuận, quyết tâm cao trong việc tố giác, tố cáo, phát hiện, xử lý tham nhũng. 
 
Các đại biểu dự tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Tiền Giang
Các đại biểu dự tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Tiền Giang
    Có 1.222 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động theo quy định; 463 cơ quan, đơn vị xây dựng webside riêng để công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động và các nội dung khác theo quy định của pháp luật; trong đó, có 40 cơ quan, đơn vị đã thực hiện công khai các hoạt động về thu, chi ngân sách, đầu tư mua sắm công, công tác cán bộ, đất đai, giáo dục, y tế trên mạng thông tin điện tử theo quy định. Có 213 cơ quan, tổ chức, đơn vị có giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp niêm yết công khai số điện thoại, địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị để tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị về tinh thần, thái độ phục vụ của công chức, viên chức và việc giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả giao dịch nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    1.222 cơ quan, chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, định mức, tiêu chuẩn; tổ chức thảo luận dân chủ, công khai trong hội nghị cán bộ, công chức ngay từ đầu năm; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; niêm yết công khai và tổ chức thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chỉ tiêu nội bộ, các định mức, tiêu chuẩn tại 74 đơn vị; phát hiện vi phạm và thu hồi số tiền 566 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 27 cá nhân, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra 1 vụ/1 đối tượng.
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử đối với người có chức vụ, quyền hạn theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày 13/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 96/KH-UBND kiểm tra công vụ và văn hóa công sở năm 2021 đổi với các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đâu năm 2021, Tổ Kiểm tra của UBND tỉnh, huyện tiến hành kiểm tra quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại 15 cơ quan, tổ chức, đơn vị; đề nghị kiểm điểm trách nhiệm 01 trường hợp vì phạm, ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh nhắc nhớ một số trường hợp chưa chấp hành tốt nội quy của cơ quan, việc xây dựng lịch và thực hiện chương trình công tác của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa sát với nhiệm vụ được giao; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn: Trong 6 tháng đầu năm 2021, có 7 đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 55 công chức, viên chức. 
 
    Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ đoạn 2021 - 2030, Ủy ban nhân dân tinh ban hành 6 văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh có 1.945 thủ tục hành chính được cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia và được đăng tải trên Trang dịch vụ hành chính công của tỉnh; trong đó, mức độ 4: 1.006 thủ tục, mức độ 3: 812 thủ tục, mức độ 2: 127 thủ tục. 
                                                                                      Nguyễn Hiên
.