Bến Tre: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Hai, 12/07/2021, 17:04 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh; ban hành kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và hàng năm; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến lĩnh vực tư pháp; quan tâm đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
    Các cơ quan tư pháp cùng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và tiếp tục thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tiếp tục xây dựng hoàn thiện đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, chú trọng công tác tập huấn các văn bản mới, tập huấn chuyên đề để nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 
 
Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Sở Công Thương tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Bến Tre
Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Sở Công Thương tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Bến Tre
    Tham gia góp ý Luật Cảnh sát cơ động, Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. 
 
    Các cơ quan tư pháp tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh; đổi mới công tác cán bộ, bố trí cán bộ lãnh đạo theo yêu cầu nhiệm vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với công tác quy hoạch, chú trọng đào tạo cán bộ trẻ bảo đảm nguồn cán bộ kế cận; khuyến khích cán bộ trẻ tham gia học tập sau đại học; tiếp tục triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác. 
 
    Lực lượng Công an thường xuyên củng cố tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra, đội ngũ điều tra viên các cấp, nhất là tăng cường cho Công an cấp huyện để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp hiện có 182/190 biên chế (143 Kiểm sát viên, 17 Kiểm tra viên;  22 công chức làm nghiệp vụ khác);  việc bố trí, sử dụng cán bộ chức danh tư pháp và công chức khác phù hợp sở trường công tác; đã điều động 12 công chức; bổ sung, thay đổi quy hoạch, thực hiện đào tạo nguồn theo chủ trương của Đảng và quy định của Ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.Tòa án nhân dân có tổng số biên chế 195/219, còn thiếu 23 biên chế, trong đó, có 113/118 thẩm phán (01 Thẩm phán cao cấp, 36 Thẩm phán trung cấp, 76 Thẩm phán sơ cấp). Tổng số biên chế cơ quan thi hành án dân sự là 117/122 biên chế, gồm 52 chấp hành viên, 13 Thẩm tra viên, 24 Thư ký thi hành án, 28 công chức khác; đã điều động, chuyển đổi vị trí công tác 12 công chức để nâng cao hiệu quả công tác. Kết quả công tác tư pháp và cải cách tư pháp đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
    Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021, các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra giải quyết án, thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp…
                                                                                                                  Kim Long
.