Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn: Phát động thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng giai đoạn 2021-2025

Thứ Năm, 08/07/2021, 05:11 [GMT+7]
    Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW, ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua “Phát hiện và tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”, giai đoạn 2021-2025.
 
    Với mục đích tạo không khí sôi nổi, phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện thi đua chuyên đề; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy, nhất là việc phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc tham nhũng, những vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch có tác dụng giáo dục, nêu gương theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.. 
 
Đồng chí Lường Đức Thắng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Ngân Sơn (tháng 3/2021)
Đồng chí Lường Đức Thắng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Ngân Sơn (tháng 3/2021)
    Thi đua chuyên đề được phát động thực hiện trong 5 năm (từ đầu năm 2021 đến hết năm 2025), Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn phấn đấu tham mưu, đề xuất xử lý có hiệu quả ít nhất 10 vụ án, vụ việc tham nhũng; trong đó có ít nhất 05 vụ án, vụ việc do Ban Nội chính Tỉnh ủy phát hiện; đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất 05 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
 
    Thông qua công tác nghiên cứu, báo cáo, văn bản của các cơ quan gửi đến; qua công tác nắm tình hình xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; công tác xử lý đơn, thư kiến nghị, phản ánh, kiếu nại, tố cáo; nắm bắt dư luận xã hội và thông tin từ báo chí; công tác kiểm tra, giám sát, rà soát các cuộc kiểm tra, thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hàng năm; mua tin, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp… để phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn tỉnh, gồm: Các vụ án, vụ việc tham nhũng xảy ra chưa được phát hiện và tuy được các cơ quan chức năng phát hiện nhưng việc xử lý chậm, chưa đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng đặt ra. Các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự có liên quan đến dân tộc, tôn giáo, các tổ chức, cá nhân phản động, chống đối chính trị, có yếu tố nước ngoài; khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
 
    Đến thời điểm sơ kết thi đua (cuối năm 2023), đơn vị chủ trì tham mưu xử lý có hiệu quả ít nhất 06 vụ án, vụ việc tham nhũng (trong đó ít nhất 03 vụ án, vụ việc do Ban Nội chính Tỉnh ủy phát hiện) và chủ động tham mưu, đề xuất xử lý có hiệu quả 03 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn đăng ký thi đua: Tập thể được tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương vào đợt 1 (sơ kết thi đua vào cuối năm 2023) và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào đợt 2 (tổng kết thi đua vào cuối năm 2025. Cá nhân được tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương vào dịp sơ kết thi đua (đợt 1) và dịp tổng kết thi đua (đợt 2).
Tạ Anh Hưng
.