.
Trong chương trình làm việc của Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại tỉnh Quảng Nam, chiều ngày 13/6, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn và Đoàn công tác đã khảo sát thực tế mô hình nông thôn mới tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Trải qua gần 40 năm đổi mới đất nước, vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn là vấn đề hệ trọng, được quan tâm, hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn. Trong đó, phương thức lãnh đạo của Đảng là nội dung đặc biệt quan trọng, qua các kỳ Đại hội của Đảng đã từng bước được hoàn thiện phù hợp với điều kiện mới, phát triển nền kinh tế thị trường đướng hướng XHCN, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.
.