Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành từ ngày 27/10/2020 đến ngày 29/10/2020 tại Hà Nội với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương" và chủ đề: "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...
Từ năm 2013 đến nay, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đã tiến hành 3.699 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 29.663 kiến nghị, 381 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 34,525 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 469,618 tỷ đồng (chủ yếu trong lĩnh vực người có công).
Ngày 18/10, Ông Bishr Khasawneh Thủ tướng Jordan nhấn mạnh sự ủng hộ của Chính phủ đối với Ủy ban Liêm chính và Chống Tham nhũng (IACC) để chống lại mọi hình thức tham nhũng và bảo vệ công quỹ. Trong chuyến thăm và làm việc với Ủy ban, Thủ tướng Bishr Khasawneh cho biết...
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, coi đây là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
.