Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 205-KH/UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 22/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ả Rập Xê Út, tiến sĩ Fahd bin Abdullah Al-Mubarak đã khánh thành Trung tâm hoạt động chung cho các ngân hàng Ả Rập Xê Út, có nhiệm vụ theo dõi và giám sát các trường hợp gian lận tài chính mà khách hàng của ngân hàng có thể gặp phải và tố cáo.
.