Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021", các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ của Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh...
Báo cáo GCI 2021 là ấn bản thứ tư, bao gồm đánh giá xếp hạng 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, cung cấp một cái nhìn tổng thể về tình trạng tham nhũng trên thế giới dựa trên 43 biến số. Jordan đạt 38 điểm trong năm nay, đứng ở vị trí 57 trên toàn cầu, so với thứ hạng 66 của năm ngoái. Chỉ số này cũng liệt kê Jordan là quốc gia có "nguy cơ tham nhũng thấp".
Ngày 12/5/1999, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Quy định số 55-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định gồm 19 điều, là chế tài rèn luyện, xử lý kỷ luật đảng viên. Qua một thời gian thực hiện, ngày 03/01/2002, để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng...
.