.
Quy định số 144-QÐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị, quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, một lần nữa cho thấy vấn đề đạo đức cách mạng đang được đặc biệt quan tâm, lo lắng hơn bao giờ hết.
.