Trong quý I năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành được 31 văn bản quy định chi tiết 12 luật đã có hiệu lực.Bộ Tư pháp đã thẩm định 04 đề nghị xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội; 25 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đã kiểm tra theo thẩm quyền 466 văn bản.
Tân Giám đốc của Đơn vị Chống Tham nhũng (ACU) thuộc Ban Kiểm soát Cricket ở Ấn Độ (BCCI) lên tiếng phản đối bất kỳ đề xuất nào về hợp pháp hóa việc đặt cược vào môn cricket, đồng thời cho rằng, điều này sẽ khuyến khích dàn xếp tỷ số.
Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, định hướng cho một giai đoạn mới, đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ý chí, khát vọng ấy có hiện thực hóa được hay không là ở nơi thực hiện; trước hết là việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, giúp cán bộ và đảng viên nắm vững những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi của Nghị quyết. Qua đó để thống nhất ý chí và hành động trong quá trình thực hiện.
.