Chiều ngày 02/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của của Chủ tịch nước công bố 6 Luật, gồm: Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.
Năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh Kon Tum đã thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện các sai phạm; có biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm tại các đơn vị được thanh tra; đồng thời có những kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần ngăn chặn có hiệu quả các sai phạm trên địa bàn tỉnh.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trang Thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.
.
Tham nhũng là vấn đề lớn nhất trong quản lý nhà nước của Nigeria. Ngày 17/11, Ủy ban độc lập Chống tham nhũng và các tội phạm liên quan khác (ICPC) tiết lộ, từ đầu năm đến tháng 8/2022, cơ quan này đã thu hồi số tiền 117 tỷ Naira trong các vụ tham nhũng.
Thời gian qua, công tác PCTN, TC tại địa phương được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng và có sự chuyển biến mạnh mẽ. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm...
.