Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh và đạt kết quả khá toàn diện

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, công tác PCTN tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, làm trong sạch bộ máy, phục vụ tốt cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
.
.
.