Vi phạm pháp luật về đất đai qua công tác thanh tra và một số giải pháp hoàn thiện

Qua thực tiễn các cuộc thanh tra và giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai cho thấy, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai còn khá phổ biến, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cả về chính sách, pháp luật về đất đai cũng như quá trình tổ chức thực hiện. Bài viết đánh giá về những vi phạm pháp luật về đất đai phát hiện qua công tác thanh tra và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về đất đai.
.
.
.