Nâng cao hiệu quả kiểm soát việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính

Bài viết đề cập các vấn đề cơ bản của kiểm soát việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính; phân tích những ưu điểm, hạn chế và kiến nghị các giải pháp khắc phục sơ hở, hạn chế, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm cho hoạt động này được thực hiện có hiệu lực, hiệu quả và theo đúng pháp luật.
.
.
.