Thái Lan: Đấu tranh chống tham nhũng khu vực tư

Trở thành quốc gia thành viên của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng 2003 (UNCAC) vào năm 2011, Thái Lan đã nâng tầm kế hoạch chống tham nhũng của mình lên thành chương trình nghị sự quốc gia bằng cách thực thi đầy đủ các luật trong nước phù hợp với UNCAC để quản lý xung đột lợi ích - nguyên nhân của các hành vi gian lận.
.
.
.